Kontakt

SHAKE my body® GmbH
Himpfelshofstraße 1
90429 Nürnberg

Tel   0911 – 323 78 75 0
Fax  0911 – 323 78 75 1

info@shakemybody.com
www.shakemybody.com

Telefonischer Kontakt:
Mo. - Fr.  10:00 Uhr bis 18:00 Uhr